Priest Details

Fr. John Mundackal

  • Date of Birth: 02/03/1951
  • Ordination: 07/03/1978
  • Native Parish: Malippara
  • Education: B.A. LL.B.
  • Seminaries: Minor Seminary: Kothamangalam, Major Seminary: Kottayam

Service Details

Parishes
From To Parish Place Designation
21-03-1978 06-03-1979 St. Mary' s Forane Church Arakuzha Asst Vicar
06-03-1979 19-02-1980 St. Mary Church Mankulam Asst Vicar
19-02-1980 03-01-1981 St. George Forane Church Muthalakodam Asst Vicar
03-01-1981 20-03-1981 St.Antony's Forane Church Paingottoor Asst Vicar
20-03-1981 09-05-1982 St.Sebastian Church Punnamattam Vicar
09-05-1982 23-03-1985 BVM Per. Help Church Keerithodu Vicar
23-03-1985 02-07-1986 BVM Assu. Church Chelliampara Vicar
19-04-1989 30-04-1994 St. Sebastian Church Kanthipara Vicar
30-04-1994 02-05-1997 St. Francis Xavier Church Nellipara Vicar
02-05-1997 18-05-2000 Infant Jesus Church Thovarayar Vicar
18-05-2000 20-09-2004 St. Mary's Church Maryland Vicar
20-09-2004 05-05-2007 St. Joseph Church Pandipara Vicar
Other services
From To Place Designation
02-07-1986 19-04-1989 Leave for LL.B. Exam
09-05-2007 18-06-2008 On leave
18-06-2008 18-05-2013 Leave extended
03-05-2014 Leave extended