Parish Details

St. George Church Alpara

  • Patron: St. George
  • Parish Vicar: Fr. Sebastian Kochupurackal
  • Established Year: 2000
  • Address: Alpara, Churuli
  • Pin: 685606
  • Catholic Families: 102
  • Catholic Population: 444